System Zarządzania Ryzykiem


Zasady polityki zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego

EDF FENICE Poland działa na rynku energii i ekologii, stosując zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Misją Spółki jest tworzenie wartości dla Klientów i Właścicieli, poprzez strategiczne partnerstwo w outsourcingu działalności energetyczno – ekologicznej przedsiębiorstw przemysłowych. Zasady takie jak: orientacja na Klienta, gospodarność, rozwój kompetencji i zaangażowania pracowników, bezpieczne środowisko pracy oraz odpowiedzialność społeczna, są podstawą naszej tożsamości i przesłankami sukcesu firmy.
Realizując wspólną strategię w ramach Grupy EDF i FENICE S.p.A. ukierunkowaną na osiąganie w relacjach handlowych z Klientami obustronnie korzystnych wyników ekonomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu im najwyższych standardów jakościowych dostarczanych produktów i usług,
z poszanowaniem środowiska naturalnego, oraz stosując najlepsze standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, EDF FENICE Poland wyraża zasady zintegrowanego zarządzania zgodne z normami:
EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001: 2004 i zobowiązuje się do:

 1. Spełniania w każdym obszarze swojej działalności wymagań prawnych i innych obowiązujących w Spółce (w tym dotyczących aspektów środowiskowych, przepisów BHP oraz wymagań Klientów).
 2. Ciągłej poprawy skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.
 3. Ciągłego doskonalenia, w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, poprzez realizację celów środowiskowych, wdrażanie Dobrych Praktyk oraz inicjatyw, mających wpływ na jego poprawę i przynoszących wymierne efekty pro-środowiskowe.
 4. Zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i występowaniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych, poprzez skuteczne regulacje wewnętrzne, realizację celów BHP oraz inicjatyw, mających wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy we wszystkich obszarach organizacji.
 5. Dążenia do stałej poprawy stanu BHP, poprzez ciągłe doskonalenie działań, w zakresie podnoszenia kompetencji oraz wdrażanie inicjatyw pracowniczych.
 6. Zapewnienia kompetentnego personelu, odpowiedniej infrastruktury, narzędzi i metod pracy oraz środków finansowych, niezbędnych do świadczenia usług na najwyższym jakościowo poziomie, a także realizacji celów strategicznych i indywidualnych Spółki, wpływających na poprawę skuteczności zarządzania jakością , środowiskiem i BHP.
 7. Ciągłego podnoszenia jakości naszych produktów i usług (gwarantujących ciągłość dostaw) poprzez:
  • dostosowywanie się do oczekiwań Klientów,
  • właściwy dobór materiałów, surowców i usług dostarczanych przez kwalifikowanych Dostawców
  • realizację celów jakościowych, oraz wdrażanie Dobrych Praktyk i inicjatyw
  • utrzymywanie/ poprawę stanu technicznego urządzeń energetycznych i ekologicznych
 8. Oferowania Klientom szerokiego zakresu usług inżynieryjno – technicznych i konsultingowych, gwarantujących optymalizację zużycia nośników energetycznych i ekologicznych.
 9. Monitorowania w sposób ciągły poziomu satysfakcji Klienta z jakości dostarczanych przez nas produktów i usług.
 10. Propagowania i dyfuzji najlepszych praktyk oraz zasad zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, wśród pracowników Spółki, naszych Klientów i Dostawców oraz partnerów biznesowych na etapie projektów rozwojowych.