EDF Fenice Poland


Włoski rodowód

FENICE S.p.A. powstała w 1990 roku we Włoszech (Turyn). Początkowo jej podstawowym celem było zarządzanie Projektem FENICE – stworzonym do odbioru i utylizacji odpadów poprodukcyjnych stałych i płynnych, pochodzących z fabryk należących do Grupy FIAT. Projekt ten zakończył się pełnym sukcesem. Skłonił on w roku 1997 władze Grupy FIAT do pełnego outsourcingu działalności energetyczno-ekologicznej w takich sektorach Grupy jak:

  • produkcja samochodów osobowych – FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES;
  • produkcja samochodów ciężarowych i dostawczych – IVECO;
  • odlewnictwo – TEKSID;
  • produkcja linii technologicznych, obrabiarek zespolonych i robotów przemysłowych oraz ich serwisowanie – COMAU;
  • ośrodki badawczo-rozwojowe – CRF.

Wówczas to Fenice S.p.A. przejęła od Grupy zarządzanie urządzeniami oraz zasobami ludzkimi związanymi z produkcją i dystrybucją czynników energetycznych, gospodarką wodno – ściekową i gospodarką odpadami. Przejmując kompleksową odpowiedzialność za wyżej wymienione obszary, osiągnęła status firmy Multi Utility Services Provider. Z końcem lat dziewięćdziesiątych spółka rozpoczęła swoją działalność dla klientów spoza Grupy FIAT.

Polska kontynuacja

Pozytywne efekty outsourcingu skłoniły do zastosowania tej metody w innych zakładach Grupy FIAT w różnych rejonach świata. W ramach tych działań, w 1998 roku została powołana do życia Spółka FENICE Poland z siedzibą w Bielsku-Białej, z kapitałem zakładowym wynoszącym 800 tys. złotych (obecnie 30 mln złotych). W latach 1999 i 2000 uzyskała szereg wymaganych przez prawo koncesji energetycznych niezbędnych do jej funkcjonowania. W 2000 roku FENICE Poland realizuje specjalnie opracowany program, kładąc w nim szczególny nacisk na świadomość ekologiczną pracowników wszystkich szczebli oraz bezpieczeństwo i zdrowie całej załogi. Uwieńczeniem programu było uzyskanie w roku 2001 Certyfikatu RWTÜV Essen, potwierdzającego zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego z Normą ISO 14001. W kolejnych latach FENICE Poland wdrożyło i certyfikowało System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001 (2002r.), System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Normy PN-N-18001 (2003r.), a także Certyfikat H.P.R. (Highly Proteced Risk) – międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej – Factory Mutal Global (2003r.). W 2005 roku wdrożono System Zarządzania Strategicznego w oparciu o Balanced Scorecard.

Misja firmy

Naszą misją jest tworzenie wartości dla Klientów i właścicieli poprzez strategiczne partnerstwo w procesie outsourcingu działalności energetyczno – ekologicznej

w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Zasady takie jak: orientacja na Klienta, gospodarność, rozwój kompetencji i zaangażowanie pracowników, bezpieczne środowisko pracy oraz odpowiedzialność społeczna są podstawą naszej tożsamości i przesłankami sukcesu firmy.

FENICE Poland jako „multi utility services provider” realizujący w działaniu wartości zrównoważonego rozwoju gwarantuje:

  • wysoki poziom jakości produkcji i świadczonych usług w zakresie wytwarzania i dystrybucji czynników energetycznych, wody oraz obróbki ścieków i utylizacji odpadów;
  • ciągłe ograniczanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, z pełnym uwzględnieniem realizacji celów i zadań środowiskowych;
  • optymalizację wykorzystania zasobów, poprzez racjonalizację zużycia czynników energetycznych i wody w procesach przemysłowych.

Konsolidacja i rozwój

Postępujące procesy konsolidacyjne i integracyjne w światowej gospodarce spowodowały, iż od października 2001 roku FENICE S.p.A. wraz ze spółkami zależnymi znalazła się w strukturach jednego z największych światowych koncernów energetycznych EDF (Electricité de France). Dysponuje on ogromnym potencjałem finansowym i technicznym, który pozwolił mu stać się jednym z największych inwestorów w światowej i w polskiej energetyce. FENICE Poland, ściśle współpracując z polskimi i europejskimi strukturami EDF, uzupełnia ofertę grupy o szeroko rozumiane „multi utility services” dla przemysłu, dając Klientowi jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa oraz tworząc dla niego oszczędności wzdłuż całego łańcucha wartości działalności energetyczno-ekologicznej. Taka organizacja grupy EDF w Polsce czyni ofertę FENICE Poland jeszcze bardziej konkurencyjną.